Wajj/AA/Aanaa_CooraaBotor Attorney Automobile Accident Lawyer

Kuni Website Ofiseelaa

Waajjira abbaa Alangaa Aanaa cooraBotor

Ashamaa, Baga Gara Websaayitii Ofiseelaawa Website abbaa Alangaa Aanaa cooraBotor Dhuftan Jechaa.Websaayitiin kenya kuni websaayirii ofiseelawa waajjira abbaa alangaa Godina Jimmaa jalattii Banaman keessa tokkoo yommuu kaayyoon websaaytiin kuni ittii banamee keessaa innii hangafaa tajaajila abbaa alangaa akka godinaatti keennamuu haammayyessu keessatti kaayyoo qabamee galmaan gahuufi haawasa aanaa coraa Botora gama hundaan dhaqabamummaa kenya mirkaneessuf jecha.

Wajj/AA/Aanaa_CooraaBotor Attorney Automobile Accident Lawyer

Ergama mul’ataafi duudhaalee waajjira kenyaa

1. Ergama

Bulchinsa Godina Jimmaa Aanaa Cooraa Botor keessatti namoota heeraa fi seera darbanii fi gocha yakkaatiin shakkaman seeratti dhiyeessuun murtii saffisaa fi haqa qabeessa ta’e itti kennisiisuun ol’aantummaa seeraa mirkaneessisuudhaan nagaa fi tasgabbii uummatichaa eegsisuu, dantaa hariiroo hawaasaa ummataa fi mootummaa kabachiisuu, ragaa seera qabeessa ta’e galmeessuu, hubannoo seeraa hawaasichaa gabbisuu, seerotni bifa wal fakkaatuun hojii irra akka oolu taasisuu.

Bulchinsa Godina Jimmaa Aanaa Cooraa Botor keessatti namoota heeraa fi seera darbanii fi gocha yakkaatiin shakkaman seeratti dhiyeessuun murtii saffisaa fi haqa qabeessa ta’e itti kennisiisuun ol’aantummaa seeraa mirkaneessisuudhaan nagaa fi tasgabbii uummatichaa eegsisuu, dantaa hariiroo hawaasaa ummataa fi mootummaa kabachiisuu, ragaa seera qabeessa ta’e galmeessuu, hubannoo seeraa hawaasichaa gabbisuu, seerotni bifa wal fakkaatuun hojii akka oolu taasisuu.

Bulchinsa Godina Jimmaa Aanaa Cooraa Botor keessatti namoota heeraa fi seera darbanii fi gocha yakkaatiin shakkaman seeratti dhiyeessuun murtii saffisaa fi haqa qabeessa ta’e itti kennisiisuun ol’aantummaa seeraa mirkaneessisuudhaan nagaa fi tasgabbii uummatichaa eegsisuu, dantaa hariiroo hawaasaa ummataa fi mootummaa kabachiisuu, ragaa seera qabeessa ta’e galmeessuu, hubannoo seeraa hawaasichaa gabbisuu, seerotni bifa wal fakkaatuun hojii irra akka oolu taasisuu.

Wajj/AA/Aanaa_CooraaBotor Attorney Automobile Accident Lawyer

Sadarkaa Nuuf Laadhu

2. Mul’ata

Bara 2022 tti Bulchinsa Godina Jimmaa Aanaa Coora Botor keessatti tajaajila Abbaa Alangummaa raawwii caalmaa qabu kennuun sirna haqaa amantaa uummataa horate uumuu dha.

Bara 2022 tti Bulchinsa Godina Jimmaa Aanaa Coora Botor keessatti tajaajila Abbaa Alangummaa raawwii caalmaa qabu kennuun sirna haqaa amantaa uummataa horate uumuu dha.

Bara 2022 tti Bulchinsa Godina Jimmaa Aanaa Coora Botor keessatti tajaajila Abbaa Alangummaa raawwii caalmaa qabu kennuun sirna haqaa amantaa uummataa horate uumuu dha.

[arm_form id=”102″ form_position=”center” assign_default_plan=”1″ logged_in_message=”Kanaan dura miseensummaa argattertaa. Login godgi”]

web waagj https://mhaagj.org

3. Galmi kenya

Tajaajila Abbaa Alangummaa si’oomina fi bu’a qabeessa ta’ee kennuun itti qufinsaa/amantaa uummanni kenninsaa tajaajila keenya irratti qabu dabaluu.Yakkoota ciccimoo dantaa ummataa miidhan (violent crime) hir’isuu fi nageenya ummataa mirkaneessuu Olaantummaa seeraa mirkaneessuuMana Hojii Dandeetti raawwachisummaa foyyee qabuufi gama hundaan fakkeenyummaa gaarii qabu uumu

Tajaajila Abbaa Alangummaa si’oomina fi bu’a qabeessa ta’ee kennuun itti qufinsaa/amantaa uummanni kenninsaa tajaajila keenya irratti qabu dabaluu.Yakkoota ciccimoo dantaa ummataa miidhan (violent crime) hir’isuu fi nageenya ummataa mirkaneessuu Olaantummaa seeraa mirkaneessuuMana Hojii Dandeetti raawwachisummaa foyyee qabuufi gama hundaan fakkeenyummaa gaarii qabu uumu

Tajaajila Abbaa Alangummaa si’oomina fi bu’a qabeessa ta’ee kennuun itti qufinsaa/amantaa uummanni kenninsaa tajaajila keenya irratti qabu dabaluu.Yakkoota ciccimoo dantaa ummataa miidhan (violent crime) hir’isuu fi nageenya ummataa mirkaneessuu Olaantummaa seeraa mirkaneessuuMana Hojii Dandeetti raawwachisummaa foyyee qabuufi gama hundaan fakkeenyummaa gaarii qabu uumu

Qophi Hubannoo seeraa Abbaa Alangaa Obboo Mulugetaadhaan qophaa’e ilaalaa.

4. Duudhaalee

Olaantummaa seeraa Faayidaa uummataa eegsisuu fi dursa kennuu Bilisummaa Ogummaa Itti gaafatamummaa Iftoomina Hojimaataa badaa fi malaamaltummaa jibbuu Fakkeenyummaa Hirmaachisummaa, Tajaajila gahumsa qabu kennuu, Jijjiiramaaf qophaa’uu fi hojjechuu, Beekumsaa fi amantaan hogganuu, Miira tajaajiltummaa qabaachuu fi Aadaa gareen hojachuudha.

Olaantummaa seeraa Faayidaa uummataa eegsisuu fi dursa kennuu Bilisummaa Ogummaa Itti gaafatamummaa Iftoomina Hojimaataa badaa fi malaamaltummaa jibbuu Fakkeenyummaa Hirmaachisummaa, Tajaajila gahumsa qabu kennuu, Jijjiiramaaf qophaa’uu fi hojjechuu, Beekumsaa fi amantaan hogganuu, Miira tajaajiltummaa qabaachuu fi Aadaa gareen hojachuudha.

Olaantummaa seeraa Faayidaa uummataa eegsisuu fi dursa kennuu Bilisummaa Ogummaa Itti gaafatamummaa Iftoomina Hojimaataa badaa fi malaamaltummaa jibbuu Fakkeenyummaa Hirmaachisummaa, Tajaajila gahumsa qabu kennuu, Jijjiiramaaf qophaa’uu fi hojjechuu, Beekumsaa fi amantaan hogganuu, Miira tajaajiltummaa qabaachuu fi Aadaa gareen hojachuudha.

Miseensota Waajjira Keenyaa

abbootii alangaa fi hojjettoota waajjira kenyaan wal baraa

.

abbootii alangaa fi hojjettoota waajjira kenyaan wal baraa

abbootii alangaa fi hojjettoota waajjira kenyaan wal baraa

Wajj/AA/Aanaa_CooraaBotor Attorney Automobile Accident Lawyer

abbaa alangaa Obboo Mulugetaa megersaa

Ittii gaafatamaa Waajjirichaa (BB)

Wajj/AA/Aanaa_CooraaBotor Attorney Automobile Accident Lawyer

ABbaa Alangaa Obboo

Abbaa Ademsaa

ABbaa Alangaa Obboo

Abbaa Ademsaa

ABbaa Alangaa Obboo

Abbaa Ademsaa Garee__

Hojjeettoota Deggarsaa WAAjjirichaa

Hojjeettoota deeggarsa waajjira kenyaa kan armaan gaditii

Wajj/AA/Aanaa_CooraaBotor Attorney Automobile Accident Lawyer

Addee mabruukaa Misku
___


H/Hojii ragaa
Waajjira Abbaa Alangaa aanaa Coraa Botor


Waajjira Abbaa Alangaa aanaa Coraa Botor

Addee kanziya Muhammad
___

Hojjetaa Deggarsaa garee O/H Hojii Ragaa


Waajjira Abbaa Alangaa aanaa Coraa Botor

Addee Mubaarika Sh/Nasir
___

Hojjettu Deggarsaa garee G/Q Maallaqaa


Waajjira Abbaa Alangaa aanaa Coraa Botor

Addee misraa jamaal

posteessaa Lafoo

Waajjira Abbaa Alangaa aanaa Coraa Botor

Obboo Juneydi A/Samad

Barressaa dhadachaa

Waajjira Abbaa Alangaa aanaa Coraa Botor

Wajj/AA/Aanaa_CooraaBotor Attorney Automobile Accident Lawyer

Addee Shukurisaa Shurafaa

Hojjetu Deggarsaa garee O/K Sagantaa.

waajjira Abbaa alangaa aanaa Coraa

Teessoon Kenya
Wajj/AA/Aanaa_CooraaBotor Attorney Automobile Accident Lawyer

Waajjirri Abbaa Alangaa Aanaa Cooraa Botor Godina Jimmaa Aanaa Cooraa Botor Magaalaa Botor Ganda 01 kessattii argama. Kartaa armaan gadittii argitanin teesso kenya
Wajj/AA/Aanaa_CooraaBotor Attorney Automobile Accident Lawyer

Beeksiisaaf. Wajj/AA/Aanaa_CooraaBotor Attorney Automobile Accident Lawyer

Wajj/AA/Aanaa_CooraaBotor Attorney Automobile Accident Lawyer

Toora beksiisa Wajj/AA/Aanaa_CooraaBotor Attorney Automobile Accident Lawyer

Wajj/AA/Aanaa_CooraaBotor Attorney Automobile Accident Lawyer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *